Kadry i Płace

Obsługa kadrowa

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika.
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • zadbanie o wszelkie kwestie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych.
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia.
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie kart zasiłkowych.
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji pracowników, pomagającej ustalić kapitał początkowy.
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa

 • wykonanie list płac z umów o pracę.
 • tworzenie list płac z umów cywilnoprawnych.
 • sporządzanie druków ZUS RMUA.
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS.
 • przesłanie do podatku Urzędu skarbowego podatku dochodowego ( PIT-11, PIT-8B);
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).
 • kompleksowa obsługa ZUS – m.in. zaświadczenia ZUS /do stażu emerytalno-rentowego, o dochodach za dany rok dot. emerytów, rencistów i świadczeń przedemerytalnych, składanie wniosków o rentę bądź emeryturę itp.

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa